Facebook Pixel Code
 • 0212 227 0 227
 • | 1989'dan Günümüze

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiştir. Bir kısmı 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlananan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

Buradan hareketle, Global Eğitim Hizmetleri Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şti olarak başta özel hayatın gizliliği ilkesine riayet etmek suretiyle kişisel verilerinizin güvenliği kapsamına giren başlıklara azami hassasiyet göstermekteyiz. 6698 sayılı KVKK uyarınca muhatap, üye, müşteri, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, ögrenci, ögrenci velisi, ögrenciye referans olan kişi veya kurumlar olarak paylaştığınız kişisel verilerinizi; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda açıklanan şekillerde ve mevzuat tarafından düzenlen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, kurumumuz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, hukuka uygun, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla KVKK kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz (Ad-Soyad, Telefon, E-posta vb. kişisel bilgiler); KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri uyarınca Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere veya işbirliği yapılan yurt içi ve yurt dışı kurumlara (okullar, konsolosluklar veya vize birimleri, konaklama şirketleri, sigorta şirketleri, ulaşım şirketleri, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları ile bu kurumların yurt dışı birimleri) aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda kurumumuzun sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle kurumumuza iletmeniz durumunda, kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerin kurumumuz tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin bir maliyet doğması halinde KVKK tarafından belirlenen tarifedeki ücretler talep edilebilir.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’ nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, aşağıda verilen posta adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ve ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir veya noter aracılığıyla gönderebilir, ya da güvenli elektronik imzalı olarak aşağıdaki posta adresimize iletebilirsiniz.

Posta adresi: Cihannüma mh. Dörtyüzlüçeşme sk. Güneş Apt. No:2/3 Beşiktaş, İstanbul

E-posta adresi: global@global-yurtdisiegitim.com

 • British Council
 • English UK
 • Feltom
 • IALC
 • ICEF
 • Quality English
 • Study World
 • Türsab
 • UED